Darmowa dostawa od 69,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

REGULAMIN KONKURSU "JAK ŁADUJESZ SWOJE BATERIE?"

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Jak ładujesz swoje baterie” (dalej „Konkurs”) jest: eXc mobile Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, NIP: 524 249 7797, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200962, NIP 5242497797, REGON 015724798, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji produktów marki eXc mobile oraz sklepu internetowego shop.eXcmobile.eu.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.
4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook odwiedzający fanpage marki Organizatora znajdujący się pod adresem: www.facebook.com/eXcmobile (zwany dalej „Fanpage”).
5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik Konkursu”).
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne.
7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook
8. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).
9. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.
10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
11. Konkurs trwa od dnia 15.07.2022 r. od chwili publikacji na Fanpage’u informacji o Konkursie („Post Konkursowy”) do dnia 31.07.2022 r. do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.
12. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.
13. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.

§2. Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest dodanie pod Postem Konkursowym komentarza w postaci zdjęcia przedstawiającego „jak ładuje swoje baterie podczas wakacji” (czyli jak odpoczywa podczas wakacj). Dodanie komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.
2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, w dniu 1.08.2022r. trzyosobowa komisja konkursowa, złożona z wybranych przez Organizatora członków, dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych wybierając spośród nich 5 (pięć), zdaniem komisji, najciekawszych, najbardziej kreatywnych oraz najbardziej zgodnych z tematyką Konkursu Prac Konkursowych. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu wybrane przez komisje Prace Konkursowe, będą zwani dalej „Laureatami”.
3. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać Laureatem maksymalnie jeden raz, co oznacza, że przy przyznawaniu nagród będzie brana pod uwagę tylko najwyżej oceniona Praca Konkursowa danego Uczestnika Konkursu.
4. Komentarze umieszczone pod innymi postami Organizatora oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 7.08.2022 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.
5. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.
6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać wymogi Pracy Konkursowej określone w niniejszym Regulaminie.
7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
8. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych:

 1. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 2. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym;
 3. będących utworami do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu;
 4. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego;
 5. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);
 6. zawierających wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie Zdjęć Konkursowych zawierających taki wizerunek na zasadach określonych niniejszym regulaminem; (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda powinna zostać wyrażona przez przedstawiciela ustawowego takiej osoby);
 7. postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Facebook.

Zdjęcia Konkursowe nie spełniające wymagań określonych w ust. 7 oraz 8 niniejszego § 2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia komentarzy zawierających takie Prace Konkursowe.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane pod względem spełnienia warunków określonych w kryteriach „Pracy Konkursowej” oraz pod kątem prawnym – zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Zdjęcia Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’a oraz wykluczone z Konkursu.

§3. Nagrody

1. Organizator przewidział nagrodzenie 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez komisje konkursową w sposób określony w § 2 pkt.
2. Laureaci, których prace konkursowe zostały wyłonione jako zwycięskie w Konkursie, otrzymają nagrody – bony zakupowe o wskazanych poniżej wartościach:

 • 2 nagrody główne za zajęcie I i II miejsca – bon zakupowy o wartości 150 złotych do wykorzystanie w sklepie internetowym https://shop.excmobile.eu/
 • 3 nagrody dodatkowe za zajęcie od III do V miejsca – bon zakupowy o wartości 50 złotych do wykorzystanie w sklepie internetowym https://shop.excmobile.eu/

3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§4. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród

1. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 3.08.2022 za pośrednictwem Fanpage. Organizator skontaktuje się z Laureatami w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook.
2. Laureat zobowiązany jest, w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 4 punt 1 Regulaminu wskazać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres na terytorium Polski, pod który Organizator może dostarczyć Nagrodę.
3. W sytuacji, w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebooku z przyczyn od niego niezależnych, w tym w sytuacji, gdy Laureat nie wskaże Organizatorowi danych, o których mowa w § 4 punt 2 Regulaminu, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 4 punkt 1, prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona w sposób określonych w § 2 ust 2.
4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook oraz wykorzystaniu zwycięskich Prac Konkursowych na Fanpage eXcmobile w postaci zdjęcia w tle.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu.
7. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.

§5. Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail mp@excmobile.eu z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.
2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.
4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, mailem na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz osób, których wizerunek jest uwidoczniony na zdjęciach stanowiących Prace Konkursowe („Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)
2. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: mp@excmobile.eu.
4. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
 2. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata,
 3. wykorzystania Pracy Konkursowej w sposób określony w § 4 punkt 5 Regulaminu (w zakresie wizerunków przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe)
 4. rozpoznania reklamacji,
 5. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie Laureatów).

5. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby:

 1. zbieranie,
 2. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie,
 3. zmienianie modyfikowanie,
 4. przechowywanie,
 5. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania,
 6. usuwanie, niszczenie.

6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
8. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
9. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:

 1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu.
 2. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.
 4. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykorzystania nagrodzonych zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu.

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.
12. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: mp@excmobile.eu.
16. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcze-go (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§7. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

pixelpixelpixelpixel