Darmowa dostawa od 69,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin konkursu „SuperBohater”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin [zwany dalej „Regulaminem”] określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą:” SuperBohater”[zwanego dalej „Konkursem”].

2. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od dnia 28.01 do dnia 29.02.2020 roku za pośrednictwem aplikacji Facebook.

3. Organizatorem Konkursu jest eXc mobile Polska Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, 01-242 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962, NIP: 524-24-97-797, REGON: 015724798, kapitał zakładowy: 50.000 PLN [zwany dalej „Organizatorem”].

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304.

5. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie oraz regulaminie strony Facebook [zwane dalej „Uczestnikami”] za wyjątkiem osób będących pracownikami Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu Konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, że jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, wyrażając zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz regulaminu strony Facebook.

5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika oraz decyzja Organizatora.

 

§ 3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Zadaniem Uczestników jest umieszczenie komentarza pod postem konkursowym znajdującym się na stronie https://www.facebook.com/eXcmobile, w którego treści Uczestnicy przedstawią swoją propozycję imienia/pseudonimu dla SuperBohatera. – imię/pseudonim musi kojarzyć się energią/mocą.

2. Spośród nadesłanych i umieszczonych na profilu https://www.facebook.com/eXcmobile komentarzy Organizator wybierze 4 najtrafniejsze propozycje, które przejdą do drugiego etapu konkursu i zostaną poddane głosowaniu wśród fanów profilu.

3. Wygra uczestnik, którego propozycja uzyska największą liczbę głosów.

4. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: - Dla Zwycięzcy: akcesoria GSM marki eXc o wartości 111zł - Dla Uczestników, których pomysły przejdą do drugiego etapu: akcesoria GSM marki eXc o wartości 55zł

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie https://www.facebook.com/eXcmobile

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej do Organizatora (na jego fanpage’u) z następującymi danymi: a. imię i nazwisko b. adres/numer punktu odbioru c. numer telefonu d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej Inpost do paczkomatu wskazanego przez Uczestnika.

11. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

 

§ 4. REKLAMACJE

1. Uczestnik uprawiony jest do złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs SuperBohater”” lub w wiadomości prywatnej na profilu facebookowym Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com lub w drodze korespondencji pisemnej.

5. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie wywołują skutków prawnych i nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej oraz niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych, błędnym ich podaniem lub z innych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator: eXc mobile Polska Sp. z o. o., z siedzibą w 01-242 Warszawa, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN (zwany dalej „Administrator”)

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Rodzaje danych przetwarzane na potrzeby konkursu: imie i nazwisko, nr. telefonu, adres mailowy.

4. W celu wysyłki nagrody Administrator udostępnia wyżej wymienione dane osobowe firmie kurierskiej.

5. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznaniu i odbioru nagrody.

6. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu.

8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. 9. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pytania i zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą Państwo kierować do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@excmobile.eu

12. Dane zwycięzcy w postaci imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane na stronie https://www.facebook.com/eXcmobile 13. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora; b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą wyłączne autorskie prawa majątkowe do dodanego przez niego (zgłoszonego do Konkursu) wpisu w całości oraz do jego poszczególnych elementów, zwanego w niniejszym paragrafie także „Dziełem".

3. Uczestnik oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Organizatora. Jeżeli po nabyciu przez Organizatora praw autorskich do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.

5. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu - wpisania nazwy „SuperBohatera” w komentarzu) Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

6. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ustępie powyżej następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, w szczególności Organizator uprawniony jest do:

a. utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie

c. wprowadzania do obrotu

d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej

e. publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),

f. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g. wystawiania, wyświetlania, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian

h. użyczania i/lub najmu, dzierżawy,

i. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,

j. nadawania za pośrednictwem satelity,

k. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła.

7. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do: a) decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła, b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.

8. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 6.

9. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr

10. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

11. Za przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Dzieła, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia, przeniesienie następuje w ramach udziału w Konkursie.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Informacje o zmianach zostaną opublikowane na stronie na profilu Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięzcy, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.excmobile.eu

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

pixelpixelpixelpixel