Darmowa dostawa od 69,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Konsument

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EXC MOBILE OD DNIA 1.01.2021 roku.

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego shop.eXcmobile.eu jest:
eXc mobile Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Jaspisowa 4/5, 05-500 Piaseczno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN, REGON: 015724798, KRS: 0000200962
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod shop.eXcmobile.eu, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy eXc mobile Polska Sp. z o. o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: shop.eXcmobile.eu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: shop.eXcmobile.eu, prowadzony jest przez eXc mobile Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Jaspisowa 4/5, 05-500 Piaseczno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN, REGON: 015724798, KRS: 0000200962, zwaną dalej Sprzedającym.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
b) Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 750 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu shop.eXcmobile.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. eXc mobile Polska Sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez eXc mobile Polska Sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię eXc mobile Polska Sp. z o. o..
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody eXc mobile Polska Sp. z o. o.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla eXc mobile Polska Sp. z o. o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową shop.eXcmobile.eu, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku " Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z eXc mobile Polska Sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłaczy zamieszczonych  na stronie głównej serwisu shop.eXcmobile.eu .
5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DHL, InPost oraz poprzez Paczkomaty InPost. Koszty dostawy w zależności od wybranej formy dostawy wynoszą: przesyłka kurierska DHL przedpłata: 14.99zł/brutto, przesyłka kurierska DHL pobranie: 19.99zł/brutto, przesyłka kurierska InPost przedpłata: 12.99zł/brutto, przesyłka kurierska InPost pobranie: 15.99zł/brutto, przesyłka Paczkomat InPost przedpłata: 9.99zł/brutto. Koszty dostawy zostaną również wskazane w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Termin wysyłki wynosi 24 godziny licząc od momentu złożenia przez Klienta zamówienia pobraniowego lub opłacenia zamówienia z opcją przedpłaty.
5.4. Darmowa dostawa za pośrednictwem Paczkomat InPost obowiązuje dla zamówień powyżej 99zł/brutto z opcją przedpłaty.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Dla klientów hurtowych wyświetlona zostaje cena netto z informacją, że jest to cena netto, natomiast w ostatecznym podsumowaniu zawarte zostają wszystkie składniki ceny.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 68 1050 1025 1000 0090 8087 2600 - ING Bank Śląski S.A., BIC SWIFT: INGBPLPW,
b) płatnością w systemie Przelewy24,
c) zapłacenia przy odbiorze towaru kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy
Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 21 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia otrzymania przesyłki w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Prawa do odstąpienia od umowy nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VII Regulaminu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@excmobile.eu lub poprzez pismo wysłane na adres: eXc mobile Polska Sp. z o. o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 - Park Przemysłowy TDP Budynek nr 2 | Magazyn nr M34, 05-500 Piaseczno, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: eXc mobile Polska Sp. z o. o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 - Park Przemysłowy TDP Budynek nr 2 | Magazyn nr M34, 05-500 Piaseczno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Zwracający pokrywa bezpośrednie koszty odesłania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. eXc mobile Polska Sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres shop@excmobile.eu. eXc mobile Polska Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
8.3. eXc mobile Polska Sp. z o. o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. eXc mobile Polska Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić eXc mobile Polska Sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: eXc mobile Polska Sp. z o. o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 - Park Przemysłowy TDP Budynek nr 2 | Magazyn nr M34, 05-500 Piaseczno, mailowo pod adres shop@excmobile.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. eXc mobile Polska Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Zmiany w regulaminie
1. Zmiany w Regulaminie wprowadza się poprzez ich zamieszczenie na stronie Sklepu.
2. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianach w Regulaminie w wiadomości wysłanej na e-mail podany w trakcie rejestracji.
3. Kupujący/ Użytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie zobowiązany jest zgłosić ten fakt do naszego Inspektora ochrony danych na adres: iod@excmobile.eu.

XI. Prawa własności
1. Zamieszczone na stronach Sklepu znaki towarowe, graficzne oraz nazwy, opisy i zdjęcia produktów eXc i Croco są własnością eXc mobile Polska Sp. z o. o. Ich powielanie możliwe jest tylko w celach promocyjnych marek. Każde inne użycie traktowane będzie jako naruszanie praw autorskich.
2. Opisy produktów oraz informacje o cenach i dostępności produktów mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z ich zakupem. Powyższe dane nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego/ Użytkownika w celu innym niż wymieniony w zdaniu poprzedzającym oraz udostępniane osobom trzecim. Naruszenie powyższego zakazu będzie się wiązać z utratą dostępu do sklepu shop.eXcmobile.eu oraz poniesieniem odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.
3. Inne znaki towarowe, graficzne oraz nazwy, opisy i zdjęcia produktów (o ile występują) są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych i użyte zostały jedynie w celach informacyjnych i opisowych.
Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności oraz akceptuje ich warunki. Jednocześnie potwierdza, że rozumie iż rejestracja w sklepie shop.eXcmobile.eu oznacza akceptację jego Regulaminu i Polityki prywatności.
Rejestrując się w sklepie shop.eXcmobile.eu Klienci/ Kupujący/ Użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego zawartych w formularzu danych osobowych w celach operacyjnych i marketingowych (jeśli została wyrażona zgoda na newsletter).

XII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy eXc mobile Polska Sp. z o. o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy eXc mobile Polska Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę eXc mobile Polska Sp. z o. o..
10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixelpixelpixelpixel